Dear colleague,

We are pleased to send you the SECOND ANNOUNCMENT for the 4th INTERNATIONAL MEETING AGRISCIENCE & PRACTICE (ASP 2024) organized by the FACULTY OF AGRICULTURE, GOCE DELCEV UNIVERSITY – STIP.

The Meeting will be held in the period from 13th of June 2024, in Stip, Republic of North Macedonia.

Повеќе...

In the past years the educational, research and applicative activities of the Faculty of Agriculture – Stip, Goce Delcev University – Stip, contributed to the development of agriculture sector in the country and broader region.

Повеќе...

Во изминативе седумнаесет години образовните, научноистражувачките и апликативните активности на Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип дадоа голем придонес за развој на земјоделскиот сектор во Република Северна Македонија и поширокиот регион.

Повеќе...

19 и 20 април 2023
Свечена сала Кампус 2, Земјоделски факултет

Програма (pdf.)

In the past years the educational, research and applicative activities of the Faculty of Agriculture – Stip, Goce Delcev University – Stip, contributed to the development of agriculture sector in the country and broader region.
The Faculty of Agriculture organizes the 3rd International Meeting Agriscience & Practice (ASP 2023), giving an opportunity to the participants for presentation and discussion of original scientific and practical results in different fields of agriculture.
The 3rd International Meeting Agriscience & Practice (ASP 2023) is organized with intention to bring together all agricultural stakeholders for sharing their knowledge, experience and obstacles. One of the main aims is to link research and field work in agricultural sector in the country and broader, giving it an international dimension. 

The main goal of the Meeting is to connect and promote scientific achievements and practical knowledge presented in different thematic areas.

The Second Announcement gives valuable information about sections, important dates, fee, venue and preliminary programme of the Meeting:

 

* Deadline for abstract submission is 31 March, 2023

With great pleasure we invite you to actively participate in the Meeting.

Second Announcement_ASP 2023_en(.pdf)

Во изминатите петнаесет години образовните, научноистражувачките и апликативните активности на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип дадоа голем придонес за развој на земјоделскиот сектор во Република Северна Македонија и поширокиот регион.
Земјоделскиот факултет го организира III Mеѓународно научно-стручно советување „Агронаука и пракса“ (АНП 2023), давајќи им можност на учесниците да презентираат и дискутираат оригинални научни и практични резултати во различни полиња на земјоделството.
III Меѓународно научно-стручно советување „Агронаука и пракса“ (АНП 2023) е организирано со намера да ги обедини сите релевантни фактори од земјоделскиот сектор за споделување на нивното знаење, искуство и проблеми. Една од главните цели е да се направи мост и да се овозможи силна комуникација помеѓу научноистражувачката и практичната работа во земјоделскиот сектор, како во нашата земјата, така и пошироко, со што ќе се добие меѓународна димензија.  Главна цел на Советувањето е да се поврзат и промовираат научните достигнувања и практичните знаења во дадените тематски области.

Второто соопштение содржи корисни информации за секциите, важните датуми, котизацијата, местото на одржување и прелиминарна програма на Советувањето:

*Крајниот рок за поднесување апстракти е продолжен до 31 март 2023 
Со голема чест и задоволство Ве покануваме активно да учествувате во Советувањето.

Второ соопштение_АНП 2023_мк(.pdf)

Секретар/Технички секретар

Елизабета Д. Барбареева
Тел: +389 32 550 600
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

Адреса: ул. „Гоце Делчев“ бр. 89
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р. Северна МакедонијаСтудентски прашања

Штип/Прилеп - Иван Јосифов 

Тел: +389 32 550 071

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Кавадарци - Зорица Горгиева

Тел: +389 32 550 253

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.