Journal of Agriculture and Plant Sciences (ЈАРЅ) е наследник на националното списание Годишен зборник на Земјоделскиот факултет на Универзитетот „Гоце Делчев“, кое се издава од 2000 година.

Од 2017 година, Journal of Agriculture and Plant Sciences (ЈАРЅ) се издава како меѓународно списание. Списанието има меѓународен научен одбор составен од истакнати и признати научници во различни области од повеќе земји во Европа и од 2020 година е индексирано во датабазата EBSCO. Поднесувањето на ракописи за објавување се одвива во континуитет, а позитивно рецензираните трудови се објавуваат во два броја во текот на една календарска година.

Списанието објавува научни и стручни трудови во пошироката област на истражување на земјоделството и растителните науки: растително и животинско производство, растителна генетика и размножување, заштита на растенија, поледелство, градинарство, лозарство, биотехнологија на растенија и животни, сточарство, генетика и размножување на животни, контрола на храна, енологија, наука за почвата, заштита на животната средина, архитектура на пејзажот, агробизнис, земјоделска технологија и други полиња во земјоделството и растителните науки.

Сите објавени трудови во ЈАРЅ се бесплатно достапни за пошироката научна и стручна јавност на линкот https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/issue/archive.

Секретар/Технички секретар

Елизабета Д. Барбареева
Тел: +389 32 550 600
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000
Р. Северна Македонија

Студентски прашања

Штип - Иван Јосифов 

Тел: +389 32 550 071

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Кавадарци - Зорица Горгиева

Тел: +389 32 550 253

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Прилеп - Наташа Маџовска

Тел: +389 32 550 774

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.