За факултетот

Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ нуди совршена образовна подлога во која се спојуваат конвенционалните и традиционалните начини на производство со софистицираните и напредните методи во областа на земјоделието.

Земјоделскиот факултет во рамките на својата дејност, изведувана во Струмица, Штип, Кавадарци и Свети Николе, е посветен на високообразовна и научноистражувачка дејност во областа на агротехниката, биотехнологијата, селекцијата и генетиката, заштитата на растенијата, полјоделството и градинарството, овоштарството и лозарството, сточарството, преработката на земјоделските производи и контролата на прехранбените производи. Со својата многустраност и отворени врати, земјоделскиот факултет е отворен за сите заинтересирани студенти кои сакаат да се пронајдат во некоја од студиските програми во прв циклус или пак да се усовршат во некоја од студиските програми во втор односно трет циклус на студии. Институција во која имате отворени можности и исклучително амбициозна средина, секогаш е одличен избор!

 

Декан
Ред. Проф. д-р Љупчо Михајлов
E-mail: ljupco.mihajlov@ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 602

 

 
Продекан
Доц. д-р Емилија Арсов
E-mail: emilija.arsov@ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 616